ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Ondernemingsgegevens

Jumapro BV

Hoogstraat 68
8780 Oostrozebeke

BE 0698.959.927

 

RPR Gent Afdeling Kortrijk

 

Artikel 1: Algemene Bepalingen

JUMAPRO.BE is een e-commerce website van Jumapro BV met maatschappelijke zetel te Hoogstraat 68, 8780 Oostrozebeke, btw nummer BE 0698.959.927, RPR Gent afdeling Kortrijk.

Deze website biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van JUMAPRO.BE moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten.

 

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief btw en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen en/of belastingen.

Indien verzend-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

 

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden JUMAPRO.BE niet. JUMAPRO.BE is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. JUMAPRO.BE is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of verzendmethode, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door JUMAPRO.BE. JUMAPRO.BE kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

 

Artikel 4: Online aankopen

Hoe bestellen?

-        Op de productpagina kiest u de gewenste opties zoals kleur, maat,…

-        Daarna kunt u het gewenste aantal invullen en klikken op ‘in winkelwagen’

-        U blijft op de productpagina en kunt desgewenst nog andere kleuren/maten van hetzelfde product selecteren en toevoegen aan uw winkelwagen of u kunt andere producten toevoegen

-        Rechtsboven kunt u klikken op uw winkelwagen en deze eerst nog eens bekijken of direct afrekenen

Afrekenen

-        Bij het afrekenen kunt u ervoor kiezen om een account aan te maken (registreren) zodat uw gegevens bewaard blijven
of u kunt afrekenen als gast waarbij u uw gegevens enkel invult voor deze bestelling

-        U krijgt hier ook nog een overzicht van uw winkelwagen en kunt nog steeds aanpassingen doorvoeren

-        Daarna kiest u de gewenste verzendwijze en betaalwijze (de beschikbare opties en eventuele bijhorende kosten, kunnen wijzigen na aanpassingen aan uw adres (land/regio) of winkelwagen.)

-        Als u nog opmerkingen heeft kunt u deze hier ook ingeven

-        U dient zich akkoord te verklaren met onze Algemene Voorwaarden door het bijhorende vakje aan te vinken

-        Als laatste klikt u op ‘Betalen’ waarna u naar een beveiligde pagina wordt geleid, alwaar u de betaling uitvoert met de door u gekozen betaalwijze.

Na de betaling ontvangt u een bevestiging van uw bestelling op het opgegeven e-mailadres.

Mogelijks ontvangt u nog verdere e-mails als de status van uw bestelling wijzigt.

 

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

De verwerking van de bestelling start na ontvangst van de betaling.

Bij ‘online betaling’ is dat direct na de ontvangstbevestiging van een geslaagde online-betaling,
bij ‘vooruitbetaling via overschrijving’ is dat na ontvangst van het totaalbedrag op onze bankrekening.

 

De levering van de bestelde goederen gebeurt op het door de Klant opgegeven adres of door afhaling door de Klant in ons magazijn.

JUMAPRO.BE streeft ernaar om de bestelde goederen binnen de 2 à 3 dagen te verzenden (afgifte bij de pakjesdienst).

De levering gebeurt op werkdagen door externe pakjesdiensten. De leveringstermijn is slechts indicatief en kan niet gegarandeerd worden.

 

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkomen van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan JUMAPRO.BE. Dit kan via het contactformulier op de website of via mail aan info@jumapro.be.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij (die niet de vervoerder is), de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door JUMAPRO.BE was aangeboden.

 

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van JUMAPRO.BE.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van JUMAPRO.BE te wijzen, bv. aan eenieder die, op de nog niet geheel betaalde artikelen, beslag zou kunnen leggen.

 

Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument (particulier) goederen online aankopen bij JUMAPRO.BE.

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de verkoopovereenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoeder is, de goederen fysiek in bezit krijgt.

De Klant kan zijn herroepingsrecht uitoefenen door:

-        Het herroepingsformulier schriftelijk in te vullen en op te sturen per e-mail of per post

-        Een ondubbelzinnige verklaring waaruit duidelijk de beslissing tot herroeping van de verkoopovereenkomst blijkt per e-mail of per post

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de verkoopovereenkomst te herroepen aan JUMAPRO.BE heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan JUMAPRO.BE (Hoogstraat 68, 8780 Oostrozebeke), vergezeld van een kopie van de bestelling en het herroepingsformulier. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant. De kosten voor terugzending worden geraamd op 5,70 EUR voor een pakket tot 5KG bij Bpost.

De terugzending moet voldoende gefrankeerd zijn.

Indien de teruggestuurde goederen op een of andere manier in waarde verminderd zijn, behoudt JUMAPRO.BE zich het recht voor om de Klant aansprakelijke te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig om de aard en de kenmerken van de goederen vast te stellen.

Enkel artikelen met alle oorspronkelijk aangehechte etiketten die zich in originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

 

Indien de Klant de verkoopovereenkomst herroept, zal JUMAPRO.BE alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen voor betreffende verkoopovereenkomst, inclusief de standaard verzendkosten, terugbetalen binnen 14 kalenderdagen nadat JUMAPRO.BE op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de verkoopovereenkomst te herroepen echter pas na ontvangst van de goederen of nadat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere methode van verzending dan de door JUMAPRO.BE geboden goedkoopste standaard verzending worden niet terugbetaald.

Ingeval van een gedeeltelijke terugzending van de goederen van de verkoopovereenkomst, blijven de verzendkosten wel verschuldigd. Als de bestelling gratis werd verzonden doordat de bestelling een minimumbedrag bedroeg, en het vereiste bedrag niet bereikt wordt door de gedeeltelijke terugzending, zullen alsnog de standaard verzendkosten in rekening gebracht worden.

JUMAPRO.BE betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zal de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

 

 

Artikel 8: Garantie

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument (particulier) goederen online aankopen voor privé gebruik.

Ter bescherming van de consument is, volgens Europese Richtlijn 99/44/EG, de wettelijke garantie van toepassing bij elk conformiteitsgebrek aan de goederen, en geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar, voor een periode van twee jaar.

Voor alle online aangekochte artikelen door de Klant voor privé gebruik en bij de Klant thuis zijn afgeleverd die niet conform zijn aan het bestelde artikel dient u binnen een termijn van twee maanden contact op te nemen met JUMAPRO.BE, nadien vervalt elk recht op herstelling en/of vervanging.

De Klant dient de goederen op zijn kosten terug te zenden naar JUMAPRO.BE.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen.

De wettelijke garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van normale gebruiksslijtage, het niet naleven van de gebruiks- en onderhoudsinstructies, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

 

Artikel 9: Klantendienst

De klantendienst van JUMAPRO.BE is bereikbaar via het contactformulier op de website, via e-mail op info@jumapro.be, via telefoon op +32.474/268.333 of per post op Hoogstraat 68, 8780 Oostrozebeke.

Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

 

Artikel 10: Sancties voor niet betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover JUMAPRO.BE beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10 procent per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10 procent op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt JUMAPRO.BE zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

 

Artikel 11: Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. Het nalaten op gelijk welk moment door JUMAPRO.BE om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

 

Artikel 12: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van JUMAPRO.BE. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

 

Artikel 13: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

 

Artikel 14: Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).


BIJLAGE: Formulier voor herroeping

 

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

 

 

Aan:                     JUMAPRO.BE
                             Hoogstraat 68
                             8780 Oostrozebeke   

 

Ik deel u hierbij mede dat ik onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen herroep:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Nummer bestelling:                                     …………………………………………..

 

Besteld op / Ontvangen op (*):                 …………………………………………..

 

Naam consument:                                         ………………………………………………………………………………………………………….

 

Adres consument:                                         ………………………………………………………………………………………………………….

                                                                          ………………………………………………………………………………………………………….

 

Datum:                                                            …………………………………………..

 

 

Handtekening consument:                         …………………………………………..

 

 

 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.